بفضل شبكة ضخمة من العلاقات في ربوع إيطاليا، والمستوى المهني المرتفع وكفاءة وجدية موظفينا، يمكننا تنفيذ العمليات التجارية و الوساطة المالية ضامنين سلامة انهاء العملية التجارية لكل من العميل والمورد.

إن الخبرة المكتسبة في قطاع اللحوم، والإلتزام اليومى المتواصل فى رصد حركة الأسواق الأوروبية اليومية، يتيح لنا أن نقدم لعملائنا جودةً وأسعار خارج المنافسة، الأمر الذي يدعم تبادل الثقة فيما بيننا.

يتنقل عملائنا من صناعات انتاج و تحويل اللحوم إلى تجارة الجملة التقليدية، ومن شركات إعداد و وتجهيز الطعام إلى نظام البيع بالتجزئة.

 

Per garantire lo smistamento capillare anche in città come Roma e Napoli oppure isole come la Sardegna, ci affidiamo alle seguenti piattaforme:

Con una esperienza di più di 40 anni e una flotta di oltre 60 camion frigoriferi attrezzati con una delle più moderne tecnologie, compresa la doppia temperatura, J Prada fornisce sia servizi di carico completo che di groupage per tutta l'Europa per carni appese e pallettizzate, sia fresche che congelate. Grazie ad una piattaforma frigorifera di 15.000 mq J Prada dispone di celle frigorifere a 0° e -21° con una capacità di c.a. 1400 pallets, tale da garantire il rispetto della catena del freddo in ogni fase di carico e scarico.

La localizzazione della flotta è assicurata da un costante monitoraggio via GPS in modo tale che i clienti possano essere sempre a conoscenza di posizione e temperatura delle loro merci in qualunque momento.

 

Autofrigo Rieti Srl fornisce servizi di distribuzione per merce alimentare secca, fresca e congelata, disponendo di depositi attrezzati per circa 20.000 mq. con celle frigorifere a temperatura controllate +4° e -20°.

Una moderna flotta di automezzi di proprietà e una consolidata rete di corrispondenti su tutto il territorio nazionale ed europeo, permettono di fornire un servizio personalizzato, costruito sulle esigenze logistiche del cliente.

 

Il lavoro della italotrade nasce dalla convinzione che esista un legame di causa-effetto tra orientamento al mercato e risultati aziendali. Un corretto indirizzo e un’efficace gestione del mercato danno luogo, infatti, a un vantaggio competitivo che, a parità di vincoli interni ed esterni, si traduce in migliori risultati economici e finanziari.

italotrade fornisce un servizio di logistica integrata per tutta la Campania e basso Lazio mettendo a disposizione oltre 20 automezzi frigoriferi, anche a doppia temperatura, avvalendosi di oltre 1.500mq di celle frigorifere.
italotrade volta strategicamente al mercato fornisce anche un servizio di disosso e confezionamento in ATM di carni bianche per un importante gruppo della GDO campana.